1. W sytuacji, gdy otrzymany Towar okaże się wadliwy, Klient ma możliwość żądania:

a) wymiany Towaru na wolny od wad,

b) obniżenia ceny Towaru,

c) odstąpienia od Umowy - o ile wada jest istotna.

2. Z uwagi na właściwości Towaru, Sprzedawca nie jest w stanie dokonać naprawy Towaru, gdyż jest to niemożliwe.

3. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

4. W przypadku żądania wymiany Towaru, Sprzedawca dostarczy nowy, niewadliwy Towar w terminie nie później niż w ciągu 5 dni.

5. W przypadku żądania obniżenia ceny Towaru, należy podać kwotę, o jaką ta cena ma być obniżona (z uwzględnieniem Towaru z wadą i Towaru pełnowartościowego).

6. W przypadku żądania odstąpienia od Umowy z powodu wady Towaru, która nie jest istotna, żądanie takie nie będzie skuteczne. W takim wypadku nadal przysługuje Klientowi żądanie wymiany Towaru na wolny od wad lub obniżenia ceny Towaru.

7. W przypadku, gdy Klient jako pierwsze żądanie w ramach reklamacji danego Towaru wskaże obniżenie ceny Towaru lub odstąpienie od Umowy, Sprzedawca może zamiast spełnić żądanie Klienta zaproponować wymianę Towaru na wolny od wad w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Sprzedawca musi niezwłocznie poinformować o tym Klienta, w przeciwnym razie wiążące dla Sprzedawcy będzie żądanie wskazane przez  Klienta. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Sprzedawcy w przypadku, gdy uprzednio Klient składał już reklamację a Sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku wymiany Towaru bądź w przypadku, gdy jest to druga lub kolejna reklamacja danego Towaru.

8. W przypadku żądania wymiany Towaru lub odstąpienia od Umowy, transport reklamowanych Towarów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem firmy spedytorskiej wskazanej na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

9. Reklamacje związane z usługami online (niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), a także wszelkie inne reklamacje można składać w formie pisemnej na adres pocztowy Cardio Pharm Spółka z o.o.. z siedzibą w Katowicach, ul. Sowińskiego 4 , 40-018 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@cardiopharm.pl.

10. Reklamacja Klienta powinna zawierać: datę zgłoszenia, określenie danych Klienta, określenie Towaru, który jest niezgodny z Umową oraz opisanie tych niezgodności (wad) i wskazanie, które żądanie Klient wybiera – wymianę, obniżenie ceny czy odstąpienie od Umowy.

11. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji żądania wymiany Towaru lub obniżenia ceny Towaru. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń Klienta.

12. Roszczenie Klienta o wymianę Towaru lub usunięcie jego wady przedawnia się z upływem 1 roku licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli jednak termin 1 roku od dnia stwierdzenia wady miałby upłynąć przed upływem terminu, określonego w ust. 15 poniżej, wówczas ulega on odpowiedniemu wydłużeniu do czasu upływu terminu, określonego w ust. 15 poniżej.

13. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca uczyni zadość żądaniu Klienta w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Gdy realizacja reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

14. W przypadku uznania reklamacji Klienta za nieuzasadnioną, Sprzedawca przekaże Klientowi na piśmie uzasadnienie swojej decyzji. W takim wypadku Klient może dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej. Jeśli Sprzedawca wyrazi zgodę na pozasądowy sposób rozwiązania sporu, wówczas Klient będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń w drodze mediacji, bądź w drodze postępowania przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim, składając odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub braku zgody na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego zostanie przekazane Klientowi w piśmie uzasadniającym negatywne rozpatrzenie reklamacji. Brak oświadczenia Sprzedawcy oznaczać będzie zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

15. Informujemy również o możliwości skorzystania z internetowej platformy ODR, służącej do rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem niniejszej strony. Platforma ODR dostępna jest tutaj. W przypadku pytań, prosimy o kontakt:sklep@cardiopharm.pl.

16. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie przez okres 2 lat od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru, nie krócej jednak niż przed upływem terminu przydatności Towaru do spożycia.